Fydd Bandiau Prês Cymru | Brass Bands Wales yn cynrychioli Cymru mewn cyfarfod rhithwir mis nesaf gyda Caroline
Dinenage AS, sef Gweinidog Digidol a Diwylliant Llywodraeth Y DU.

Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar y pwnc o fandiau pres yn gallu teithio heb gyfyngiadau fisa nawr bod Y DU wedi
gadel yr Undeb Ewropeaidd, ac yn dilyn y mater sydd wedi cael ei godi yn Senedd Y DU gan Alex Davies-Jones AS, sy’n
cynrychioli etholaeth Pontypridd yn Ne Cymru. Mae bandiau pres Cory a Tredegar i fod i deithio i’r Pencampwriaethau
Ewropeaidd nesaf i gynrychioli Cymru.

Mae’r Gweinidog wedi cynnig i gwrdd â Alex a chynrychiolwyr bandiau pres o bob un o’r pedair gwlad ar ddydd Iau
11eg Chwefror rhwng 12:30 pm-1pm.

Enillodd deiseb ddiweddar yn ceisio caniatâd gwaith di-fisa dros Ewrop ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac artistiaid
teithiol dros 250,000 o lofnodion i alluogi dadl i ddigwydd yn Senedd Y DU, tra bod cerddorion blaenllaw fel Syr Elton
John a Nicola Benedetti a 110 o artistiaid eraill wedi llofnodi llythyr agored yn mynnu bod y Llywodraeth yn cymryd
camau. Hyd yn hyn mae’n aneglur pa effaith y bydd y rheoliadau newydd yn ei chael ar fandiau pres, nid yn unig ar
gyfer mynychu cystadlaethau, ond hefyd ar gyngherddau ac ymweliadau cyfnewid.

Dywedodd Andrew Jones, Cadeirydd Grŵp Llywio Bandiau PrêsCymru: “Mae Bandiau Prês Cymru yn hynod ddiolchgar
i Alex Davies-Jones am godi’r mater hwn yn Nhŷ’r Cyffredin ac am y cyfle i ymgysylltu â’r Gweinidog a gwneud llais
bandiau pres dros Gymru wedi’u clywed. Ar y cyd â’n cymheiriaid bandiau prês eraill yn Y DU, ein nod yw sicrhau y
bydd bandiau prês yn gallu perfformio dramor unwaith eto, gyda’r lleiafswm o fiwrocratiaeth a chost.”

Mae Bandiau Prês Cymru yn gwahodd unrhyw aelodau o’r gymuned bandiau prês sydd â phryderon ar y mater i
gysylltu trwy ein e-bost sef info@brassbands.wales neu trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.