O’r 26ain Rhagfyr, mae Cymru wedi symud yn ôl i lefel rhybudd 2. Gellir cynnal
ymarferion – ond gyda chyfyngiadau ar niferoedd a gyda mesurau gofynnol newydd.
Dylai bandiau ailedrych ar eu hasesiadau risg yng ngoleuni’r lefel risg uwch
chyfyngiadau newydd a phenderfynu a yw eu gweithgareddau’n dal yn hyfyw a/neu
oes angen mesurau newydd i aros yn ddiogel.

Awyr Agored

 • Gellir cynnal digwyddiadau tu allan ond gyda chyfanswm o 50 o bobl, felly
  mae ymarferion awyr agored gyda hyd at 50 o bobl yn iawn.
 • Annog aelodau i ddefnyddio profion llif unffordd cyn mynychu.
 • Rhaid i grwpiau gynnal asesiad risg a bod efo mesurau yn eu lle i liniaru risg.
  Dan do
 • Gellir cynnal digwyddiadau tu fewn gyda chyfanswm o 30 o bobl, felly mae
  ymarferion dan do gyda hyd at 30 o bobl yn iawn.
 • Mae’n ofynnol i chi arsylwi ar bellter cymdeithasol 2 fetr (rydym yn darparu
  mwy o eglurder ar hyn yn nes ymlaen yn ein canllaw).
 • Mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol pan nad ydyn
  yn chwarae.
 • Annog aelodau i ddefnyddio profion llif unffordd cyn mynychu.
 • Rhaid i grwpiau gynnal asesiad risg a bod efo mesurau yn eu lle i liniaru risg.
  Gweithgareddau cymdeithasol
 • Mae’r rheol o chwech wedi’i hailgyflwyno – gall grwpiau o ddim mwy na
  chwech gwrdd mewn adeiladau rheoledig, fel lleoliadau lletygarwch, sinemâu
  a theatrau.
 • Nid yw gweithgareddau cerdd grŵp wedi’u trefnu (e.e. ymarfer) yn
  weithgareddau cymdeithasol – ac felly nid yw’r rheol o chwech yn berthnasol –
  ond mae’r cyfanswm o 30 yn berthnasol fel uchod. Os oes gweithgaredd
  cymdeithasol cyn neu ar ôl ymarfer, ein dealltwriaeth yw y byddai’r rheol o
  chwech yn berthnasol i’r gweithgaredd cymdeithasol hwnnw. Felly, dylai’r grŵp
  o 30 yn yr ymarfer ddod yn bum grŵp ar wahân o chwech (neu lai) heb
  gymysgu grwpiau.
  Ymarferion diogel COVID
  Mae Bandiau Pres Cymru yn awgrymu tair gam allweddol:
 1. Cynnal/diwygio eich asesiad risg coronafirws.
 2. Rhowch wybodaeth glir i bawb sy’n ymwneud â’ch gweithgareddau fel eu bod yn
  deall pa fesurau fydd ar waith a’r hyn a ddisgwylir ganddynt.
 3. Cymryd mesurau rhesymol i leihau’r risgiau:
  Mesurau rhesymol i leihau’r risgiau mewn ymarferion
  CYN YMARFER
 • Mae’r safle ymarfer yn cael ei wirio i sicrhau y gellir cynnal pellter
  cymdeithasol o 2 fetr.
 • Ystyriwch yn ofalus ansawdd yr awyru sydd ar gael, yn ddelfrydol trwy
  systemau mecanyddol ond hefyd trwy agor ffenestri a drysau.
 • Gwybodaeth gyswllt grŵp wedi’i chasglu a’i chasglu ymlaen llaw i’w olrhain a’i
  olrhain.
 • Gofynnwyd i’r mynychwyr beidio â mynychu os oes ganddynt unrhyw
  debygolrwydd o gael COVID-19.
 • Gwneud mynychwyr yn ymwybodol nad yw presenoldeb yn orfodol i leddfu’r
  pwysau ar aelodau lle gall symptomau ysgafn fod.
 • Dylai’r holl gadeiriau a stondinau cerdd gael eu gosod allan a’u dileu cyn i’r
  chwaraewyr gyrraedd (gall mynychwyr ddewis dod â’u stondin gerddoriaeth
  eu hunain lle bo hynny’n bosibl).
  AR ÔL CYRRAEDD
 • Dylai mynychwyr gyrraedd ar wahân ac osgoi unrhyw ymgynnull diangen –
  gan symud yn syth i’w sedd.
 • Dylai mynychwyr i gyd diheintio dwylo cyn mynd i mewn, gyda diheintydd ar
  gael yn y lleoliad.
 • Dylai mynychwyr gyrraedd yn gwisgo mwgwd (oni bai eu bod wedi’u heithrio’n
  feddygol), gan dynnu’r mwgwd i chwarae yn unig.
 • Rydym yn awgrymu polisi lle mae mynychwyr yn cyflwyno cadarnhad o brawf
  negyddol neu fod tymheredd yn cael ei gymryd cyn ymarfer, er mwyn cynyddu
  hyder.
  YN YSTOD YMARFER
 • Defnyddiwch leoli ochr yn ochr (yn hytrach nag wyneb yn wyneb) lle bynnag
  phosib.
 • Arsylwi pellter cymdeithasol o 2 fetr rhwng chwaraewyr ac unrhyw bobl eraill
  (fel yr arweinydd).
 • Rhaid gwisgo mwgwd tu fewn ar bob amser os ydych ddim yn chwarae (Mae
  hyn yn cynnwys offerynwyr taro wrth chwarae ac arweinwyr).
 • Annog gofal arbennig o lanhau poer ac anwedd o offerynnau. Aelodau i ddod
  â’u lliain eu hunain, wedi’i gynnwys mewn bag diddos.
 • Osgoi rhannu offer (fel mudau, ffyn taro ac ati).
 • Awgrymu seibiannau awyru ar gyfer ymarferion hirach.
  AR ÔL YMARFER
 • Ni ddylai mynychwyr helpu i bacio cadeiriau a standiau i ffwrdd – dylai hyn
  gael ei wneud gan un person unwaith mae’r mynychwyr wedi clirio’r safle
  ymarfer. Gellid labelu seddi gydag enwau chwaraewyr os a lle bo hynny’n
  bosib.
 • Wrth adael, dylai’r person olaf ddiheintio arwynebau cyswllt fel switshis golau
  a dolenni drysau.
 • Sicrhau bod polisi clir mewn lle ar gyfer unigolyn positif COVID-19, a chadw at
  ganllawiau hunan-ynysu, Prawf, Olrhain, Diogelu a gofynion adrodd
  Llywodraeth Cymru.
  Pellter Corfforol
  Er bod Bandiau Pres Cymru yn awgrymu bod bandiau’n cadw at reol pellhau 2 fetr,
  mae yna rai senarios lle mae’n bosib na fydd hyn yn angenrheidiol. Mae’r canllawiau
  cyfredol gan Lywodraeth Cymru yn nodi:
  “Efallai y bydd amgylchiadau cyfyngedig pan nad yw pellter cymdeithasol 2 fetr bob
  amser yn rhesymol neu lle gallai mesurau eraill fod yn ddigonol i liniaru’r risgiau heb
  bellhau ar 2 fetr. Lle mae hyn yn wir, byddai disgwyl i’r person sy’n gyfrifol am yr
  adeilad gymryd mesurau ychwanegol a chryfach, ochr yn ochr â chynnal cymaint o
  bellter corfforol â rhesymol.
  Gallai’r person cyfrifol ystyried, er enghraifft, y ffaith bod pobl wedi cael prawf am y
  coronafeirws cyn digwyddiad neu fod y ffordd y mae’r safle’n cael ei reoli yn golygu y
  bydd pobl yn cael eu hatal rhag ymwneud yn agos â’i gilydd wyneb yn wyneb. Mae
  hefyd yn bwysig i ba raddau y mae’r safle wedi’i awyru’n dda. Efallai na fydd angen
  cadw pellter o 2m os yw’r rhai sy’n bresennol i gyd yn eistedd yn wynebu’r un
  cyfeiriad, os nad yw’r rhai sy’n bresennol yn aros am gyfnod hir ac os yw’r aer yn y
  safle yn cylchredeg yn effeithiol gan ddefnyddio awyru naturiol neu fecanyddol. Dylid
  cadw pellter corfforol o 2m mewn mannau lle nad yw’r mesurau lliniaru ychwanegol
  hyn ar waith (neu lle maent yn annigonol i liniaru’r risg, e.e. mannau cyfyng neu lle
  mae pobl yn symud o gwmpas, megis mynedfeydd ac allanfeydd, toiledau, stondinau
  ac ati).”
  Atgoffir yr aelodau bod y wybodaeth yma at ddibenion canllaw yn unig a fedrech
  ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am gyfyngiadau o wefan Llywodraeth Cymru.
  I ddarganfod mwy am y canllawiau ar lefel rhybudd 2 ar gyfer cyflogwyr, busnesau a
  sefydliadau yng Nghymru, ewch i:
  https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-2-canllawiau-i-gyflogwyr-busnesau-sefydliadau-html?
  _ga=2.236340929.1704824492.1640788607-1692198505.1640788607